ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İktisadi İşletmesi Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi

Turkak MYK

Elektrik Dağıtım Şebekesi Test Görevlisi (Seviye 4)

Yeterliliğin Adı Elektrik Dağıtım Şebekesi Test Görevlisi
Referans Kodu 17UY0277-4
Seviye 4
Uluslararası Sınıflandırmadaki Yeri ISCO 08:3113 (Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri)
Amaç

Bu ulusal yeterlilik, Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Görevlisi mesleğini icra eden kişilerin niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda bu yeterliliğin amacı;

- Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
- Adayların geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
- Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Meslek Standartlar Elektrik Dağıtım Şebekesi Test Görevlisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı/15UMS0482-4
Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları Kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim altında çalışacakların Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri (EKAT) Yönetmeliğine göre ilgili belgelere sahip olması gerekmektedir.
Yeterliliğin Yapısı
Zorunlu Birimler 17UY0277-4 /A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite
17UY0277-4 /A2 Arıza Tespiti ve Çalışma Öncesi Hazırlıkları
17UY0277-4 /A3 Test ve Kontrol Çalışmaları ve Güzergah Tespiti
Seçmeli Birimler -
Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir.
Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve performansa dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir
Belge Geçerlilik Süresi Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak.
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgegeçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR)  Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER)
YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ  MYK Enerji Sektör Komitesi
MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI  11.01.2017/2017-05