ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İktisadi İşletmesi Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi

Turkak MYK

Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Görevlisi (Seviye 4)

Yeterliliğin Adı Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Görevlisi
Referans Kodu 17UY0274-4
Seviye 4
Uluslararası Sınıflandırmadaki Yeri 7413
Amaç

Bu ulusal yeterlilik, Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Görevlisi mesleğini icra eden kişilerin niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda bu yeterliliğin amacı;

- Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
- Adayların geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
- Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Meslek Standartlar Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Görevlisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı/15UMS0479-4
Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları Kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim altında çalışacakların Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri (EKAT) Yönetmeliğine göre ilgili belgelere sahip olması gerekmektedir.
Yeterliliğin Yapısı
Zorunlu Birimler 17UY0274-4 / A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite
17UY0274-4 / A2 Arıza Giderme, Bakım ve Yenileme İşlemleri Öncesi Hazırlıklar
17UY0274-4 / A3 Ölçü ve Yük Aktarımını Gerçekleştirme İşlemleri
Seçmeli Birimler 17UY0274-4 / B1 Yüksekte Arıza Giderme, Bakım ve Ölçü İşlemleri
Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları A1, A2, A3
A1, A2, A3, B1
Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve performansa dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir
Belge Geçerlilik Süresi Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
Gözetim Sıklığı Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi 5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az toplamda 3 yıl çalıştığına dair resmi kayıt veya
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınav yöntemlerden en azından biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR)  Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER)
YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ  MYK Enerji Sektör Komitesi
MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI  11.01.2017/2017-05